13 Faktaa kalevalaisesta jäsenkorjauksesta


1. KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS

Kalevalainen jäsenkorjaus on kansanperinteeseen pohjautuva manuaalinen kehon tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuva pehmytkudoskäsittely eli mobilisaatiohoito. Se on EU-nimisuojattu hoitomuoto, jota päivittää, dokumentoi ja valvoo Kansanlääkintäseura ry (KLS), ja jonka koulutuksesta se vastaa.

2. KANSANLÄÄKINTÄSEURA RY

Kansanlääkintäseura ry (KLS) perustettiin vuonna 1986 tarkoituksenaan mm. vaalia kansanlääkintäperinnettä, edistää kansanparantajien ja terveydenhoitohenkilöstön välistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä, tukea kansanlääkintäperinteen tutkimusta, tallennusta ja elvyttämistä mm. järjestämällä koulutusta.

KLS:n tukena toimii vuonna 2014 perustettu Kalevalainen kansanparannus -säätiö, jossa on mukana tiedeyhteisön jäseniä. Tieteellisen toiminnan edistäjänä toimii vuodesta 2015 alkaen Perinnehoitojen neuvottelukunta, johon kuluu kansanedustajia, tiedeyhteisöjen jäseniä ja asiantuntijoita.

3. HOIDON LÄHTÖKOHTA

Hoidon lähtökohtana on tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) toimintaketjun/ -ketjujen epätasapainoon tai virheasentoon joutunut tila, joka voi aiheuttaa lihasten, kalvorakenteiden ja jänteiden kiristymisen kautta kudospaineen kasvua, haitata solujen ja kudosten ravinnon- ja hapensaantia ja aiheuttaa hermopinteitä ja kipua.

Hoidossa käsitellään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan liittyvät pehmytkudokset ja nivelet jalkapohjista päälakeen saakka kipua ehdottomasti välttäen, kudoksien tuntemuksia kunnioittaen ja nivelten normaaleja liikeratoja hyödyntäen.

4. HOIDON VAIKUTUS

Kun lihasten jännitys purkautuu ja kudosten paine tasoittuu, palautuu tuki- ja liikuntaelimistön tasapaino, kudosten verenkierto paranee ja kehon omat korjausmekanismit aktivoituvat. Hermoihin kohdistuva paine, virheasennot ja kudosnesteen kertyminen (turvotukset) vähenevät, samoin vähenee tai häviää myös kipu. Nivelten liikkuvuus ja nivelpintojen aineenvaihdunta paranevat.

5. HOIDON TARVE

Arviolta 1,7 miljoonaa ihmistä jää ilman apua hakiessaan sitä TULE-vaivoihinsa. Heidän kipunsa ja vaivansa jatkuvat ja kroonistuvat pitkäaikaisiksi TULE-sairauksiksi ja liian usein edelleen mielenterveyden häiriöiksi. Ne ovat osallisina myös sydän- ja verisuonitautien aiheuttajissa. Tutkimustulokset osoittavat, että kalevalaista jäsenkorjaushoitoa tarvitaan TULE -potilaiden hyvässä hoitoketjussa, jonka muodostavat lääkäri, kalevalainen jäsenkorjaaja ja fysioterapeutti.

6. PERINNE

Hoito perustuu kudostenkäsittelyperinteeseen eli hierontaan ja nivelten paikalleen saattamiseen, jota on dokumentoitu 1800-luvun lopulta alkaen. KLS:n perustajiin lukeutuva mestariparantaja Olavi Mäkelä, jolla on yli 30 000 hoidon kokemus, on yksi huomattavimmista perinteen vaalijoista ja edistäjistä. Kalevalainen jäsenkorjaus hyväksyttiin Opetusministeriössä Museoviraston esityksestä vuonna 2017 osaksi Perinnehoitojen aineetonta kulttuuriperintöä ja vuonna 2020 aineettomaksi perinnehoidoksi.

7. TUTKIMUS

Hoito on tutkimusten mukaan tuki- ja liikuntaelinhoidoista tehokkain ja se vähentää merkittävästi särkylääkkeiden käyttöä ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua. Hoidon vaikutusta on dokumentoitu myös asiakaskyselyiden kautta, mikä vahvistaa hoidon tarpeen hyvissä TULE-ongelmien hoitoketjuissa.

Tieteellisiä näyttöjä ja arvostettujen tiedelehtien julkaisemia artikkeleita löytyy neljältä vuosikymmeneltä (mm. Zaproudina et. al. 2009, Ritvanen et al. 2007, Hemmilä 2005, Räsänen et. al. 2005, Hänninen et al. 2004, Hemmilä et al. 2002). Kalevalaisesta jäsenkorjaushoidosta on tehty viisi toisistaan riippumatonta kliinistä satunnaistettua kaksoissokkotutkimusta, neljä vertaisarvioitua tutkimusta, yksi väitöskirja, kaksi pro gradu -tutkielmaa ja siitä on kirjoitettu yli 10 julkaisua suomalaisissa tiedelehdissä. Tutkimuksia tehtiin aiemmin jäsenkorjauksen nimellä, ja niissä oli mukana mestariparantaja Olavi Mäkelä. Vuonna 2005 valmistui laajempi vertaileva tutkimus, jonka jälkeen kalevalaiselle jäsenkorjaukselle haettiin nimisuoja EU:n Harmonisointivirastolta.

8. NIMISUOJAUS

EU-harmonisointivirasto suojasi Kalevalainen jäsenkorjaaja -nimikkeen vuonna 2005 ja sitä saavat käyttää vain Kansanlääkinäseura ry:n koulutuksen läpikäyneet ja näyttötutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat allekirjoituksellaan sitoutuneet noudattamaan seuran eettisiä toimintaohjeita.

Nimisuojaus toteutettiin asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja kalevalaisen jäsenkorjauksen erottamiseksi selkeästi muista eritasoisista suojaamattomista jäsenkorjaushoidoista. Asiakasvahinkotapauksia ei ole tiedossa. Hoidon dokumenttina on asiakaskortti, johon kirjataan kaikki asiakkaan hoitoon vaikuttavat tiedot ja hoidon kuvaus. Kontraindikaatiotapauksissa hoitoa ei tehdä ja asiakas ohjataan lääkärin hoitoon.

9. KOULUTUS

Kalevalaista jäsenkorjauskoulutusta antaa ainoastaan Kansanlääkintäseura ry tukenaan Kalevalainen kansanparannus -säätiö ja Perinnehoitojen neuvottelukunta. Koulutusjärjestelmä on EU-nimisuojattu, omavalvonta- ja täydennyskoulutusohjelmineen ainutlaatuinen, käytäntöpainotteinen järjestelmä manuaalisten TULE-hoitojen koulutuskentässä. Kalevalainen jäsenkorjauskoulutus on kolmevuotinen monimuotokoulutus, jonka kuluessa tulee tehdä vähintään 300 dokumentoitua hoitoa. Koulutusajalta lasketaan 101 opintopistettä käsittäen 67 opintoviikkoa (2684 tuntia).

Koulutuksen läpäisee yleensä noin 60 % aloittaneista. Nimen käyttöoikeuden saamisen jälkeen rekisteröityjen osaajien tulee osallistua vähintään joka toinen vuosi KLS:n järjestämään täydennyskoulutukseen.

KLS järjestää vuosittain Terveysseminaarin yhteistyössä eri yliopistojen, viranomaisten ja/tai TULE-hoitoja antavien yhteisöjen kanssa.

10. SAATAVUUS

Yli 700 kalevalaista jäsenkorjaajaa (hoitajaa) sijoittuu eri puolille Suomea. Uusia hoitajia valmistuu vajaat sata vuodessa. Hoitajista on julkinen rekisteri seuran nettisivuilla https://kansanlaakintaseura.fi/osaajat.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on annettu yli 3 miljoonaa hoitoa. Nykyään annetaan noin 350 000 hyvän hoitovasteen hoitoa vuodessa ja määrä kasvaa vuosittain resurssien kasvaessa.

11. VALVONTA

Nimenkäyttöoikeutta valvoo Kansanlääkintäseura ry:n hallitus, jossa on mukana tiedeyhteisön jäseniä. Nimenkäyttöoikeutta valvoo myös Patentti- ja rekisterihallitus.

12. KILPAILUTILANNE

Eri tutkimuksissa on osoitettu, että tuki- ja liikuntaelinpotilaille ei ole olemassa riittävää hoitoa. Osaamisella on myös kansainvälinen tarve. Keväällä 2018 kerrottiin Lancet-tiedelehdessä (Clark&Horton 2018) mm., että alaselkäkipupotilaita hoidetaan usein väärin, potilaille annetaan liikaa lääkkeitä ja tehdään turhia leikkauksia.

13. VIRALLISTAMINEN

40 kansanedustajaa jätti lakialoitteen eduskunnalle kesäkuussa 2018 kalevalaisen jäsenkorjauksen saamiseksi terveydenhuollon ammattirekisteriin. Perinnehoitojen neuvottelukunta on toiminut aloitteellisesti virallistamisen edistämiseksi. Neuvottelukunnassa ovat jäseninä mm. professori Pekka Puska, emeritusprofessorit Osmo Hänninen ja Pentti Tuohimaa, professorit Sinikka Piippo ja Yvonne Holm sekä lääkäri Riitta Piilo. Lisäksi mm. eduskunnan aiempi puhemies, sosiaali- ja terveysministeri vuosina 2011-2014, Paula Risikko, dosentit Mika Venojärvi ja Mikko Nenonen, professorit Timo Santalainen ja Timo Ylikomi, lääkäri Toini Virkkala ja Kelan kunniatohtori Paavo Rissanen sekä metropoliitta Ambrosius ovat esittäneet myönteiset kannanotot kalevalaisen jäsenkorjauksen virallistamiseksi. Kalevalaisen jäsenkorjauksen virallistamista tukee myös WHO:n traditionaalisen lääketieteen strategia 2014-2023, jonka mukaan traditionaalisen lääketieteen tulee hyödyntää, kun hoitomuodosta on hyvän hoitovasteen näyttöä. WHO edellyttää, että on tunnustettava "traditionaalinen lääketiede resurssina, joka voi vaikuttaa terveyspalvelujen, erityisesti perusterveydenhuollon, parantamiseen ja että traditionaalinen lääketiede on relevanttia terveystavoitteiden kannalta".

LISÄTIETOA

Kansanlääkintäseura ry:n puheenjohtaja Päiviö Vertanen, p. 0400 589654 tai sähköposti paivio.vertanen@kotinet.com sekä kirjat Perinnehoitojen verhottu tieto, 2017, jossa mm. kooste tieteellisistä tutkimuksista ja Taistelua kipujen kanssa, 2020, joka sisältää yli 150 asiakkaan kuvauksia hoidon vaikuttavuudesta. Molempien kirjojen kustantaja on Kalevalainen Kansanparannus-säätö. Kirjat ovat tilattavissa kalevalainen.fi -sivustolta.